Српски УДК Онлајн

ОПШТИ УСЛОВИ БЕСПЛАТНОГ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА

1. Права и одговорности везане за коришћење

1.1Издавач даје неискључиво и непреносиво право овлашћеним корисницима (првенствено библиотекама на територији Републике Србије) на основу којег овлашћени корисници могу да приступе услузи преко Сервиса, уз регистрацију, и у складу са Општим условима. Права приступа обухватају права овлашћених корисника која подразумевају преглед, приступ, приказ и употребу осталих функција Сервиса. Права приступа не обухватају права даље дистрибуције целокупног садржаја или дела садржаја Сервиса трећим особама осим у ситуацијама изричито допуштеним наведеним Општим условима.
1.2Регистрацијом се добија право приступа и употребe Сервиса за више корисника истовремено у оквиру једне библиотеке (или друге институције) са рачунара који се налазе у самој библиотеци, без обзира на њихов идентитет.
1.3Овлашћени корисници на основу регистрације не стичу никаква власничка права над подацима или деловима података, као ни над власничким софтвером на којем се заснива услуга нити над документацијом која је обезбеђена како би се омогућио приступ услузи.
1.4Овлашћеним корисницима није дозвољено:
 
a)откривање детаља о приступу другим корисницима;
б)креирање локалних електронских копија садржаја Сервиса, у целини или одређених делова садржаја, који превазилазе уобичајену употребу Сервиса;
в)употреба целокупног или појединих делова садржаја Сервиса у комерцијалне сврхе;
г)дистрибуција целокупног или појединих делова садржаја Сервиса трећим лицима;
д)модификације услуге на било који начин, обрнути инжењеринг или креирање изведених производа на основу Сервиса;
ђ)предузимање активности које би могле оптеретити сервер, као што је употреба рачунарских програма који аутоматски преузимају садржај, познатијих као веб-роботи (ботови), веб-трагачи, веб-пописивачи, вандекси или бев-акцелератори.
1.5Библиотека (или друга установа) која је корисник услуга одговорна је за:
 
а)дистрибуцију лозинке и корисничког имена као и осталих приступних података искључиво овлашћеним корисницима;
б)обавештавање овлашћених корисника о Општим условима и предузимање мера ради заштите услуга од неовлашћене примене;
в)целокупну сигурност и употребу услуге од стране особа које користе корисничка имена и лозинке;
г)обавештавање издавача о неовлашћеној употреби услуге и другим повредама наведених Општих услова и о изгубљеним и украденим корисничким именима и лозинкама;
д)обавештавање издавача о примећеним неусклађеностима, грешкама или недостацима у садржају услуге.

2. Трајање и отказивање коришћења

2.1Кориснички период отвара се на годину дана почевши од тренутка активације корисничког налога. Корисничким налозима који се користе (тј. којима се редовно приступа и који се користе у току године) кориснички период се аутоматски обнавља. Кориснички налози који су угашени поново се активирају на захтев корисника.
2.2Издавач може отказати претплату ако претплатник начини материјалну повреду наведених Општих услова како је описано у члану 1.4.
2.3У случају да једна од уговорних страна сматра да је друга уговорна страна начинила материјалну повреду било које обавезе прописане наведеним Општим условима, уговорна страна која није начинила повреду дужна је да писаним путем обавести о томе другу уговорну страну. Обавештена уговорна страна дужна је да у року од тридесет (30) дана од тренутка када је добила обавештење реши наводну повреду и писаним путем обавести уговорну страну која није начинила материјалну повреду о извршеном поступку. Уколико се повреда не реши у року од тридесет (30) дана, уговорна страна која није начинила повреду има право да откаже претплату без претходног обавештења.

3. Гаранција и одговорност

3.1Иако је издавач настојао да сведе грешке и недостатке у подацима и услугама које обезбеђује на најмању могућу меру, подаци и услуге пружају се у затеченом стању без икакве гаранције, било изричите или имплициране, укључујући, између осталог, подобност референтног материјала за одређену сврху.
3.2Претплатник је упознат са чињеницом да је интернет незаштићено, нестабилно, неуређено и непоуздано окружење, и да могућност издавача да пружи услугу и могућност претплатника да јој приступи могу да зависе од трећих особа (опрема, софтвер, системи, подаци и услуге које пружају различити телекомуникациони носачи, итд.).
3.3УДК Конзорцијум или Народна библиотека Србије ни у ком случају не сносе одговорност према кориснику или према трећој страни за било какву штету, укључујући финансијске губитке или друге случајне или последичне штете узроковане околностима које су изван њихове разумне контроле, или немогућношћу коришћења сервиса.
3.4Уговорне стране у обавези су да међусобним споразумом реше евентуалне међусобне спорове везане за тумачење или примену уговора, или преговорима или арбитражом. У случају да до споразумa не дође, спор се решава у складу са чланом 3.5.
3.5Уговор је уређен условима наведеним у овом документу, а за све што није наведено меродавно је холандско право. Уговорне стране пристају на искључиву надлежност судова у Хагу, у Холандији.