Регистрација

Српски УДК Онлајн је бесплатан сервис за све библиотеке у Србији, као и за академску и научно-истраживачку заједницу. Пре регистрације молимо вас да прочитате Услове и правила за коришћење сервиса, Упутство за регистрацију, а по потреби и Најчешће постављана питања.

Свака библиотека (или друга установа културе) у Србији може да отвори један трајан кориснички налог, који сви запослени могу користити без ограничења.
Проверите да ли Ваша установа већ има приступ.

Катедре на којима се проучавају библиотечко-информационе науке имају слободан приступ Српском УДК Онлајн сервису. Сервис је доступан у едукативне сврхе свим образовним институцијама. Видети додатне информације.

За запослене у установама у Србији које се не баве библиотечком (или сродном) делатношћу.